2010년 7월 15일 목요일

Hàn Quốc học


Hàn Quốc học là nghiên cứu học thuật của Hàn Quốc như một phần của khu vực nghiên cứu, nghiên cứu lịch sử của đất nước, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, văn hóa dân gian, ngôn ngữ, xã hội học, chính trị, kinh tế và nhiều hơn nữa. Up cho đến khi Hàn Quốc nổi lên kinh tế trong thập niên 1970, nước này đã không nhận được nhiều sự chú ý của học thuật và thường được nhóm lại với nhau với châu Á, phương Đông hay học Đông Á. Năm 1978 Viện Hàn lâm Khoa học Hàn Quốc được thành lập để thúc đẩy sự hiểu biết của Hàn Quốc ở nước ngoài và vào năm 1991 Quỹ Hàn Quốc, một tổ chức độc lập trực thuộc Bộ Ngoại giao, đẩy mạnh trao đổi học thuật và văn hóa Hàn Quốc ở nước ngoài.

댓글 없음:

댓글 쓰기