2010년 7월 15일 목요일

Hàn Quốc Ngôn ngữHàn Quốc có ngôn ngữ riêng của mình và bảng chữ cái. Điều này thực tế đơn giản là viết tắt là một trong những yếu tố góp phần mạnh mẽ rằng giữ người của quốc gia này với nhau theo rễ chia sẻ và bản sắc dân tộc. Ngôn ngữ học và nghiên cứu dân tộc học cho thấy rằng ngôn ngữ Hàn Quốc thuộc về gia đình ngôn ngữ Altaic bao gồm Turkic, Mông Cổ và Mãn Châu Tungus-ngôn ngữ.

Bảng chữ cái Hàn Quốc Hangeul, trong đó mỗi ký tự đại diện cho một âm tiết, chỉ duy nhất được phát minh bởi vua-học giả Sejong Đại đế (1397-1450) cho sự tiện lợi của người dân bình thường. Hangeul hiện đại bao gồm 10 nguyên âm và 14 phụ âm cơ bản có thể được kết hợp thành nhiều âm tiết. Lưu ý là hệ thống chữ viết của thế giới khoa học nhất, nó đã được chỉ định bởi bộ nhớ của UNESCO của Chương trình di sản thế giới như là một tài liệu toàn cầu vào năm 1997.

댓글 없음:

댓글 쓰기