2010년 7월 18일 일요일

hệ thống chính trị của Hàn Quốc như thế nào? Làm thế nào là của chính phủ Hàn Quốc thành lập?

Theo nguyên tắc phân chia quyền lực, chính phủ của Hàn Quốc được chia thành điều hành, chi nhánh lập pháp và tư pháp, đều có quyền hạn riêng biệt và độc lập và khu vực trách nhiệm.
Tổng thống Hàn Quốc, được bầu bởi một, cả nước bình đẳng, trực tiếp và bí mật phiếu bầu, đứng ở đỉnh của ngành hành pháp. Tổng thống phục vụ một nhiệm kỳ năm năm một, không có điều khoản bổ sung được cho phép.

Theo hệ thống tổng thống của Hàn Quốc, Tổng thống sẽ thực hiện chức năng điều hành của mình thông qua một nội các gồm các 15-30 thành viên. Tổng thống chủ tại các cuộc họp Nội các và tự chịu trách nhiệm quyết định tất cả các chính sách chính phủ lớn.

Thủ tướng Chính phủ là Tổng thống chỉ định và chấp thuận của Quốc hội. Khi trợ lý hành chính cho Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ giám sát quản lý hành chính Bộ, Văn phòng Chính phủ phối hợp chính sách theo chỉ đạo của Tổng thống. Thủ tướng Chính phủ cũng có quyền có chủ ý về chính sách lớn của quốc gia và tham dự các cuộc họp của Quốc hội.

Ngoài các nội các, Tổng thống có kiểm soát trực tiếp trên một số cơ quan xây dựng và thực hiện chính sách quốc gia: Hội đồng Kiểm toán và Thanh tra của Hàn Quốc, các dịch vụ tình báo quốc gia, và Ủy ban Phát thanh và Truyền thông.

댓글 없음:

댓글 쓰기