2010년 7월 11일 일요일

Hongeohoe


Hongeohoe là một loại món ăn cá lên men từ Hàn Quốc. Hongeohoe thường được làm từ skate và có một mùi đặc trưng mạnh mẽ giống như amoniac. Nó thường được phục vụ chưa nấu mà không có bất kỳ chuẩn bị bổ sung khác cùng với các món ăn ở phía bên kia của Hàn Quốc như kim chi.

댓글 없음:

댓글 쓰기