2010년 7월 16일 금요일

Is there anywhere I can get a cheap cell phone service plan?

Với việc đẩy mạnh do Uỷ ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) để giảm giá, Hàn Quốc điều hành điện thoại di động đã thông báo rằng họ sẽ cắt giảm mức thu lệ phí điện thoại bắt đầu từ năm nay, năm 2009.Hàn Quốc bào phí điện thoại đã được công bố đầu năm nay như là đắt nhất trong số các nước OECD.Các kế hoạch điện thoại di động mới có lợi cho khách hàng thời gian dài. Người dùng điện thoại thông minh cũng sẽ phải đối mặt với ít của một chủng với giảm giá cho dịch vụ không dây trên các thiết bị di động. Các KCC cũng đã công bố các biện pháp dịch vụ điện thoại rẻ hơn cho người dân trong khung có thu nhập thấp, người già và người tàn tật.

SK Telecom, nhà điều hành điện thoại di động lớn nhất tại Hàn Quốc, sẽ làm giảm chi phí cơ bản hàng tháng của mình để sử dụng điện thoại di động từ hiện tại ₩ 55.000 đến 40.000 won. lệ phí cơ bản KT sẽ được cắt giảm từ 30.000 ₩ để ₩ 24.000. Hai công ty cũng cho biết họ sẽ cung cấp cho giảm giá cho khách hàng dài hạn - thường là những người đã ở lại với cùng một công ty trong hơn ba năm. SKT cho biết sẽ cung cấp cho ₩ 22.000 giảm giá cho khách hàng trong dài hạn, trong khi KT cho biết sẽ cung cấp cho một giảm giá hàng tháng là 5.000 ₩ cho các khách hàng. LG Telecom cho biết sẽ cung cấp cho 25.000 ₩ trong giảm giá hàng tháng cho khách hàng trung thành của mình và giảm tỷ lệ cơ bản đối với dịch vụ điện thoại Internet không dây thông minh từ ₩ 20.000 đến 10.000 ₩ một tháng.

SKT, KT và LGT ngành sẽ có hướng dẫn kế hoạch dịch vụ của họ cho các loại hình thanh toán. Trước khi nhận được một kế hoạch, tốt nhất để tìm ra khi nào và bao lâu bạn thường sử dụng điện thoại di động của bạn, cũng như người mà bạn gọi nhất, để có được hợp đồng tốt nhất.

댓글 없음:

댓글 쓰기