2010년 7월 19일 월요일

Jerye (Tổ Memorial Rite)

Jerye(Ancestral Memorial Rite)
Theo niềm tin truyền thống Hàn Quốc, khi người ta chết, linh hồn của họ không ngay lập tức khởi hành, họ ở lại với con cháu của họ cho bốn thế hệ. Trong thời gian này người quá cố vẫn còn coi là các thành viên gia đình, và người Triều Tiên tái khẳng định mối quan hệ giữa tổ tiên và con cháu thông qua jerye vào những ngày đặc biệt như Sollal (Lunar New Year's Day) và Chuseok (Hàn Quốc Thanksgiving Day), cũng như vào ngày kỷ niệm của mình tổ tiên 'qua. Hàn Quốc cũng tin rằng mọi người có thể sống tốt và hạnh phúc nhờ vào lợi ích tổ tiên của họ ban cho họ.

댓글 없음:

댓글 쓰기