2010년 7월 19일 월요일

Lành và Công giáo

Protestantism & Catholicism

Lành đến Hàn Quốc sau khi ký kết Hiệp ước Hàn Quốc-Mỹ trong năm 1882. Kể từ khi Cơ Đốc giáo đã thách thức các giá trị cơ bản của Joseon xã hội, tín hữu của nó là đối tượng khủng bố trong những năm đầu, nhưng là Kitô hữu đã diễn một vai trò ngày càng tích cực trong đấu tranh chống thực dân chống lại Nhật Bản và nhà thờ thêm nhiều cơ hội thăng tiến giáo dục, Cơ Đốc giáo được công nhận nhiều hơn nữa. Hôm nay Hàn Quốc nhà thờ truyền giáo ở nước ngoài, và khoảng 25 phần trăm của dân số Hàn Quốc là Kitô hữu. Công giáo đầu tiên đã đến Triều Tiên như là một lý thuyết học thuật phương Tây.

댓글 없음:

댓글 쓰기