2010년 7월 19일 월요일

Lịch sử

History
IIn cổ lần này tăng gấp đôi như trên trời nghi thức nghi lễ nông nghiệp trong lời cầu nguyện cho thu hoạch dồi dào. Saman giáo phát triển mạnh trong thời gian của thời Tam Quốc (57 BC-AD 676) và Triều đại Goryeo (918-1.392), trong khi nó đã bị áp bức trong triều đại Joseon (1392-1910) và các thuộc địa của Nhật Bản thời kỳ (1910-1945) . xã hội Nho giáo của triều đại Joseon's đã không cho phép hành nghề của Vu giáo để phát triển mạnh, nhưng nó đã được dung thứ. Các tôn giáo dân gian bị cấm dưới thời thuộc địa Nhật Bản. Sau giải phóng Vu giáo Hàn Quốc đã tiếp tục suy yếu theo thời gian do kết quả của hiện đại hóa và phương Tây. Tuy nhiên, ngay cả với sự phát triển của một xã hội công nghệ, Vu giáo vẫn còn ảnh hưởng phần của cuộc sống Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기