2010년 7월 21일 수요일

một ở đền là gì?

một ở đền là gì?
A ở Temple là một chương trình văn hóa-kinh nghiệm thiết kế để giúp mọi người hiểu Phật giáo Hàn Quốc tốt hơn. Đền vẫn cung cấp các loại thực hành phương pháp như Yebul (dịch vụ liên quan đến nghi lễ tụng kinh), Chamseon (Zen thiền), Dahdoh (trà lễ) và Balwoo Gongyang (xã Phật giáo bữa ăn dịch vụ). Những người tham gia có thể tìm thấy 'của họ thật sự tự' giữa sự hài hoà của thiên nhiên trong khi ở tại một ngôi đền. Đền Cuộc sống, kinh nghiệm của các đền thờ, là một chương trình khác được thiết kế để giúp mọi người hiểu Phật giáo Hàn Quốc và cuộc đời của nhà sư tốt hơn.


댓글 없음:

댓글 쓰기