2010년 7월 19일 월요일

Mùa hè

Summer
Như một kết quả của sự nóng lên toàn cầu, mùa hè ở Hàn Quốc chắc chắn là nhận được dài hơn và nóng hơn.

댓글 없음:

댓글 쓰기