2010년 7월 15일 목요일

Nghệ thuật hiện đại
Hàn Quốc nghệ thuật đương đại đang làm cho một tên cho chính nó ở nước ngoài. Bắt đầu với các tác phẩm của nghệ sĩ tiên phong như video Paik Nam-tháng sáu để các nghệ sĩ khác hiện đại, có tác phẩm được bây giờ nhận được sự công nhận trên trường quốc tế, có số lượng nghệ sĩ đạt được sự chú ý ở nước ngoài. Số lượng các phòng trưng bày nghệ thuật và viện bảo tàng cũng đã tăng lên, cùng với thị trường, đấu giá và các lễ hội. Ngoài ra, với sự nhấn mạnh thêm về thiết kế thành phố mới, Hàn Quốc là, quả thật vậy, trên để thay đổi hình ảnh của mình thông qua các thiết kế phù hợp với hình ảnh thế kỷ 21 của thành phố, không chỉ ở thủ đô Seoul, nhưng các phần khác của khu vực trong nước.

댓글 없음:

댓글 쓰기