2010년 7월 19일 월요일

Nhà Goryeo (918 - 1392)

The Goryeo Dynasty (918 - 1392)

Nhà Cao Ly được thành lập năm 918. Phật giáo trở thành tôn giáo nhà nước trong thời gian này và rất nhiều ảnh hưởng chính trị và văn hóa. Bài nổi tiếng được sản xuất trong thời gian này bao gồm men ngọc bích Goryeo và Tripitaka Koreana. Jikjisimgyeong, Phật giáo thánh in bằng loại đầu tiên của thế giới di động kim loại đã phát triển tại Hàn Quốc trong suốt triều đại Goryeo, có ít nhất 78 năm cũ hơn Gutenberg đầu tiên Kinh Thánh.
Nhà Goryeo của sức mạnh giảm dần trong nửa sau của thế kỷ 14.

댓글 없음:

댓글 쓰기