2010년 7월 20일 화요일

Nhà hàng

Restaurants

Hầu hết các nhà hàng lớn, nhà hàng gia đình và nhà hàng thức ăn nhanh, cung cấp highchairs. Hãy chắc chắn rằng để yêu cầu đối với một trong khi đặt hàng. Hầu hết các nhà hàng ở Hàn Quốc cung cấp đũa, vì thế nếu bạn đang ăn uống với một đứa trẻ, yêu cầu các tấm đặc biệt và dĩa. Ngày nay, một số lượng ngày càng tăng của nhà hàng đưa ra một sân chơi đặc biệt cho trẻ em.

댓글 없음:

댓글 쓰기