2010년 7월 19일 월요일

Nho giáo

Confucianism

Nho giáo là một triết lý phổ biến ở Hàn Quốc cổ đại đã mang về những thay đổi sâu sắc và tác ảnh hưởng đáng kể về người Triều Tiên. Nó đã trở thành một thành phần không thể thiếu của hệ thống đạo đức của Hàn Quốc, cách sống, và luật pháp quốc gia. Nho giáo, đó là triết học lớn của triều đại Joseon, cuối cùng đã dẫn đến việc 'Silhak,' hoặc 'học tập thực tế "Nho giáo đã thấm sâu ý thức của người dân Hàn Quốc và có thể được nhìn thấy ngày hôm nay dưới nhiều hình thức, bao gồm hai nghi lễ mà tiếp tục ngày hôm nay. : 'Jongmyo Jerye,' các dịch vụ tổ tiên của hoàng gia tại Jongmyo Shrine, và 'Seokjeon Daeje,' các nghi lễ thờ phượng tại Seonggyungwan vinh danh của Khổng Tử, các môn đệ, và các tổ chức của Trung Quốc và các học giả Khổng giáo Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기