2010년 7월 19일 월요일

Phật giáo

Buddhism

Phật giáo đầu tiên được thực hiện theo cách của mình vào Hàn Quốc trong năm thứ 2 (372 AD) của các triều vua Sosurim của Vương quốc Goguryeo. Sau khi giới thiệu của nó, Phật giáo exerted một ảnh hưởng mạnh mẽ tại Vương quốc Anh Bách Tế và Tân La. Đền Bulguksa và Seokguram Grotto, được chỉ định là Di sản văn hóa thế giới của UNESCO, là sáng tạo của Phật giáo từ Vương quốc Silla được cho biết để phản ánh tầm quan trọng của Phật giáo vào lúc này.
Phật giáo đã thực hiện một ảnh hưởng sâu rộng về văn hóa Hàn Quốc trong suốt lịch sử lâu dài của nó. vô giá của Phật giáo Hàn Quốc di sản tuân thủ trong các tòa nhà, tác phẩm điêu khắc của dân tộc, tranh vẽ và thủ công mỹ nghệ.

댓글 없음:

댓글 쓰기