2010년 7월 19일 월요일

Saman giáo

Shamanism

thực hành khác nhau shamanistic sâu ensconced trong cuộc sống của Hàn Quốc. Vu giáo hiện đại vẫn còn rất giống với tín ngưỡng dân gian từ thời cổ đại, vì nó được duy trì khá không có thiện kiến bởi truyền thống Phật giáo. Đó là chặt chẽ liên quan đến nghi thức dị giáo nguyên thủy và nghi thức xã cho các vị thần của thiên đàng. Thậm chí ngày nay, Saman giáo ở Hàn Quốc là một thực hành mà tìm cách giải quyết vấn đề con người thông qua một cuộc họp giữa người và tinh thần. Nguyên tắc cơ bản có thể được nhìn thấy trong các loại hình nghi thức shamanistic mà vẫn còn được luyện tập ngày hôm nay.

댓글 없음:

댓글 쓰기