2010년 7월 19일 월요일

Saman giáo

thực hành khác nhau shamanistic đang phát triển tốt ở Hàn Quốc. Vu giáo Hàn Quốc có gốc rễ sâu trong tín ngưỡng dân gian từ thời cổ đại. Đó là chặt chẽ liên quan đến nghi lễ cổ xưa cung cấp cho các vị thần của thiên đường và có, theo thời gian, trở thành truyền với truyền thống Phật giáo.

댓글 없음:

댓글 쓰기