2010년 7월 19일 월요일

Tân La

Silla

Một trong những quốc gia cổ đại Tam Quốc, Tân La có nguồn gốc ở phía đông nam của bán đảo Triều Tiên. Vương quốc kéo dài 992 năm, từ 57 trước Công Nguyên đến 935 AD Đây chinh phục Bách Tế và Cao Cấu Ly, một sau khi khác, bằng cách tham gia lực lượng với đế quốc nhà Đường của Trung Quốc. Sau khi thống nhất Tam Quốc, Đế chế nhà Đường đã không còn một đồng minh, nhưng một kẻ xâm lược. Do đó, Silla đã tham gia lực lượng với người dân của Goguryeo và Baekje để lái xe ra khỏi lực lượng Tang, và lập ra nhà nước thống nhất đầu tiên trong lịch sử của Hàn Quốc trong lãnh thổ phía nam sông Daedonggang và Wonsanman.

댓글 없음:

댓글 쓰기