2010년 7월 19일 월요일

Tên

Names
Đa số người Hàn Quốc có tên gia đình trong vòng một của một tập nhỏ: Kim (khoảng 21% của tất cả người Hàn Quốc), Yi (hoặc Lee hoặc Rhee, 14%), Park (hay Pak, 8%), Choi (hoặc Choe), Jeong (hoặc Chung), Jang (hoặc Chang), Han, Lim, vv Một tên Hàn Quốc bao gồm một tên gia đình, trong trường hợp gần như mỗi một âm tiết, cộng với một cái tên được thường của hai âm tiết. Tên gia đình đến trước. Một phụ nữ Hàn Quốc không đưa tên gia đình chồng, nhưng con cái của họ có tên trong gia đình của cha họ.

댓글 없음:

댓글 쓰기