2010년 7월 19일 월요일

Thời đại tiền sử

History of Korea

những phát hiện khảo cổ đã chỉ ra rằng các khu định cư đầu tiên trên bán đảo Triều Tiên xảy ra 700.000 năm trước.

댓글 없음:

댓글 쓰기