2010년 7월 19일 월요일

Thời kỳ Tam Quốc (57 trước Công Nguyên - 676 sau Công Nguyên)

History of Korea

Tam Quốc dùng để chỉ một khoảng thời gian (đầu thế kỷ 4 đến giữa năm thứ 7) đánh dấu bằng các cuộc đấu tranh của ba vương quốc đối thủ: Goguryeo, Baekje, và Silla trên lãnh thổ trải dài bán đảo Triều Tiên và một phần của Đông Bắc Á.

댓글 없음:

댓글 쓰기