2010년 7월 19일 월요일

Thời kỳ thuộc địa Nhật Bản (1910 - 1945)

The Japanese Colonial Period (1910 - 1945)

Năm 1876, triều Joseon đã buộc phải áp dụng một chính sách mở cửa về Nhật Bản. Sự sát nhập của Nhật Bản Hàn Quốc ký kết vào năm 1910, và nhân dân Hàn Quốc đã phải chịu dưới sự cai trị thuộc địa của Nhật Bản cho đến khi Nhật Bản đầu hàng vào năm 1945, kết thúc Chiến tranh thế giới II.

댓글 없음:

댓글 쓰기