2010년 7월 15일 목요일

tôn giáo Hàn QuốcTự do tôn giáo được hiến pháp bảo hộ tại Hàn Quốc, trong đó đã cho phép các quốc gia phát triển thành một xã hội mutli-tôn giáo. Khoảng một nửa dân số là người theo tôn giáo đang hoạt động. Các tôn giáo truyền thống của Hàn Quốc - Saman giáo, Phật giáo, và Nho giáo - có tất cả đã đóng một vai trò trong phát triển văn hóa xã hội của đất nước, với các giá trị của họ sâu sắc trong xã hội Hàn Quốc nhúng.Nhiều trẻ vị thành niên tôn giáo, trong đó kết hợp các yếu tố khác nhau của các tôn giáo truyền thống, cũng tồn tại. Mặc dù Cơ Đốc giáo đã không được giới thiệu với bán đảo cho đến 1794, thành viên của nó đã phát triển nhanh chóng trong thế kỷ 20. Hôm nay, Cơ Đốc giáo và Phật giáo là tôn giáo hàng đầu, với 29,2% và 22,8% dân số, tương ứng, như theo.

댓글 없음:

댓글 쓰기