2010년 7월 15일 목요일

Trường học nước ngoài
Làm thế nào nhiều trường học nước ngoài đang có tại Hàn Quốc?Trường nào là đúng cho childrent của bạn để học tiếng mẹ đẻ của họ tại Hàn Quốc? Dưới đây là những ví dụ của một số các trường nước ngoài lớn ở Seoul. Ngoài ra, phản ánh toàn cầu hóa nhanh chóng của xã hội Hàn Quốc, nhiều trường học quốc tế sẽ được thành lập trong tương lai. Theo đó, thông tin sẽ được thêm vào như là nói đến bàn tay, cùng với các liên kết và tin tức liên quan về các trường nước ngoài tại Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기