2010년 7월 19일 월요일

Vương quốc Silla thống nhất và Balhae, The Unified Silla (676-935)

The Unified Silla Kingdom and Balhae
The Unified Silla (676-935)

Các Vương quốc Tân La Thống nhất thúc đẩy sự phát triển của nền văn hóa và nghệ thuật, và phổ biến của Phật giáo đạt tới đỉnh điểm trong thời kỳ này. Các Vương quốc Tân La Thống nhất bị từ chối vì ganh đua cho uy quyền tối cao trong tầng lớp quý tộc, và đã được sáp nhập vào Cao Ly ở 935.

댓글 없음:

댓글 쓰기