2010년 7월 16일 금요일

What is the rate of immigration to Korea?


Tính đến năm 2008, tổng số là 891.341 người nước ngoài đã cư trú tại Hàn Quốc, chiếm khoảng 2 của toàn dân. cư dân nước ngoài được phân loại như là những người đã ở lại tại Hàn Quốc trong hơn 90 ngày, cho dù hợp pháp hay bất hợp pháp, các công dân quốc tịch, và con cái của họ.Số lượng người nước ngoài ở trong nước năm ngoái là 23,3 phần trăm so với năm 2007. Khoảng 49 phần trăm là lâu dài di dân quốc tế.

Theo giới tính, khoảng 69 phần trăm lao động nước ngoài ở Hàn Quốc là nam giới, trong khi 88 phần trăm của những cư dân đã trở thành người thông qua hôn nhân quốc tế là phụ nữ.

Theo quốc gia, Hàn Quốc-Trung Quốc đi đầu, chiếm khoảng 42 phần trăm của tất cả các cư dân nước ngoài ở đây. Đông Nam Á bao gồm 22,2 phần trăm, trong khi những người từ Trung Quốc và Nam Á đại diện cho 15,8 phần trăm và 3,7 phần trăm của tổng số, tương ứng.

Phần lớn nhất của cư dân nước ngoài của Hàn Quốc sống ở tỉnh Gyeonggi-do - 31 phần trăm - 29 phần trăm trong khi sống ở Seoul.

댓글 없음:

댓글 쓰기