2010년 8월 30일 월요일

✔ G20 hội nghị thượng đỉnh tại Seoul chính thức uống rượu gạo, chủ yếu là sự tiến hóa của liên tục.

✔ G20 hội nghị thượng đỉnh tại Seoul chính thức uống rượu gạo, chủ yếu là sự tiến hóa của liên tục.Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul đang đẩy uống rượu gạo chính thức, thường là lịch sử của Hàn Quốc và truyên thông thuyêt của Hàn Quốc như là một bổ sung cho nhau.


Khi thay đổi thời gian, điều này giải khát để uống và thưởng thức những byeonhaewat, hiện nay tại Hàn Quốc, không uống rượu trên thế giới để trở thành bữa ăn tối cho Hội nghị Thế giới sẽ được tổ chức ở Hàn Quốc chủ yếu được sử dụng.

댓글 없음:

댓글 쓰기