2010년 8월 30일 월요일

✔ G20 hội nghị thượng đỉnh tại Seoul, Hàn Quốc chia sẻ các chương trình nghị sự là, tại sao?


✔ G20 hội nghị thượng đỉnh tại Seoul, Hàn Quốc chia sẻ các chương trình nghị sự là, tại sao?

Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Seoul trong '10 sẽ được bao gồm trong chương trình nghị sự quan trọng được chia thành hai phần. Trước tiên, Washington, London và Pittsburgh trong quá trình Hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về sự tiến bộ của tôi như là sự phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế hiện hành và cải cách quy định tài chính, cơ cấu lại tổ chức tài chính quốc tế, điều này là nó. Thứ hai, một phần của một chương trình nghị sự mới cho cuộc khủng hoảng G20 phản ứng trên thế giới vượt ra ngoài cấp cao Diễn đàn kinh tế sẽ diễn ra trong sự phát triển của đất nước của chúng tôi để trình bày một vấn đề toàn cầu mới về tài chính và là một mạng lưới an toàn.

http://www.youtube.com/watch?v=nGkwi4IKJxo


댓글 없음:

댓글 쓰기