2010년 8월 30일 월요일

✔ G20 họp hội nghị thượng đỉnh tại Seoul Olympic Park, một khu vực biểu tình ôn hòa, chỉ định


✔ G20 họp hội nghị thượng đỉnh tại Seoul Olympic Park, một khu vực biểu tình ôn hòa, chỉ định
Chính phủ Canada để bảo đảm hội nghị thượng đỉnh G20 Queens Park (Queen's Park) đã quyết định đặt khu vực trình diễn.Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul, Hàn Quốc chính phủ sẽ huy động 400.000 cảnh sát và quân đội 5.5km xa các địa điểm Olympic Park trong 'khu biểu tình ôn hòa' được thiết lập để cung cấp một không gian để siwihal thành công, sẽ đạt đỉnh.


댓글 없음:

댓글 쓰기