2010년 8월 18일 수요일

G20


G20 của 'G' Group (Nhóm) là viết tắt của 'cuộc họp' có nghĩa là.
'Hội nghị G20 "được dịch sang trung tâm của các nước công nghiệp G7 của G20 các cộng hiện đang nổi lên từ 12 quốc gia, EU, kể cả trong năm 1999, đã được tạo ra.

댓글 없음:

댓글 쓰기