2010년 8월 30일 월요일

✓ hoàng của bóng đá Hàn Quốc Park, G20 bổ nhiệm đại sứ tại các cửa ra vào.


✓ hoàng của bóng đá Hàn Quốc Park, G20 bổ nhiệm đại sứ tại các cửa ra vào.Ngày 28 tháng 7 Hàn Quốc G20 Ủy ban trù bị ở World Cup 2010 trong chiến dịch quốc gia đầu tiên đạt được 16 River Park đã mang hy vọng hội nghị thượng đỉnh G20 ở Seoul được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí.

Park đến 11 tháng 11, 12, Kaist, Seoul hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức như là một đại sứ thiện chí của Hàn Quốc đến với thế giới công khai rộng và cho dân của nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul cho biết ý nghĩa của sự tham gia tự nguyện cho sự thành công đang có kế hoạch để lãnh đạo.댓글 없음:

댓글 쓰기