2010년 8월 10일 화요일

호떡 (Hotteok)

호떡 (Hotteok)
Bột và đường là kneaded với nhau và hình thành một quả bóng nhỏ. Rau quả đôi khi được thêm vào Batter. Đường và quế thường là trám staple.

Hương vị: ngọt
Giá: 500 - 1.000 ₩ mỗi mảnh

댓글 없음:

댓글 쓰기