2010년 8월 10일 화요일

쥐포, 마른 오징어 (Jwipo / Mực khô)

쥐포, 마른 오징어 (Jwipo / Mực khô)
Jwipo là một loại cá khô. Tại xe đường phố, jwipo và khô mực được nướng trên một giường của sỏi.

Hương vị:
Giá: tùy thuộc vào kích thước và vị giác, giá trung bình từ 1.500 - 3.500 ₩ và trở lên một trong những mảnh.

댓글 없음:

댓글 쓰기