2010년 8월 30일 월요일

✓ nữ hoàng trượt băng Kim, đại sứ trao vương miện nữ hoàng G20


✓ nữ hoàng trượt băng Kim, đại sứ trao vương miện nữ hoàng G20Ủy ban Quốc đã sẵn sàng để vận hội Mùa đông '10 G20 đơn nữ vô địch trượt băng hình, động viên trượt băng vô địch và '09 vô địch thế giới tại Seoul vào ngày 28 tháng 7 được bổ nhiệm làm Đại sứ của hội nghị thượng đỉnh G20.

Kim ngày 11 tháng 11, 12 hai ngày hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Seoul, là một thành viên tích cực của Đại sứ thiện chí cho Hàn Quốc và lây lan trên khắp thế giới để thông báo, thu hút người dân về tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul sẽ được thông báo.

댓글 없음:

댓글 쓰기