2010년 8월 10일 화요일

Paradise Duty Free

Thiên đường miễn thuế mở vào năm 1983 tại thành phố Busan, bên cạnh bãi biển lớn nhất của Hàn Quốc. Ở đây có những thương hiệu quốc tế nổi tiếng và nghề thủ công truyền thống Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기