2010년 8월 10일 화요일

Phổ biến khác Sojus

Phổ biến khác SojusOther Popular Sojus
Loại phổ biến nhất của soju trên thị trường là soju pha loãng, mà là sản phẩm của nước trộn và tinh thần. Tại Seoul, được biết đến nhiều nhất là Chamiseul (참이슬), Cheo-eum Cheoreom (처음 처럼), và J. Trong khi tất cả đều có cơ sở soju cùng, chúng khác nhau một chút tùy thuộc vào hàm lượng nước và bổ sung thành phần. Khi soju pha loãng đầu tiên xuất hiện vào năm 1965, nội dung rượu được khoảng 30%. Lượng rượu đã tiếp tục giảm, và bây giờ đồ uống với nồng độ cồn dưới 20% được yêu thích nhất. Có thương hiệu địa phương là tốt, kể cả Green (그린) tại Gangwon-do, Siwon (시원) tại Busan, và Hallasan (한라산) tại Jeju.

댓글 없음:

댓글 쓰기