2010년 8월 30일 월요일

✔ rượu nước giải khát khác với bình thường!


✔ rượu nước giải khát khác với bình thường!


Thông thường, rất nhiều rượu để uống rượu khi áp lực cao và giữa, cho một sự thay đổi cấp tiến ở mức cholesterol, giảm lượng đường chờ để gây bệnh. Tuy nhiên, một rượu nước giải khát thông thường khác protein, carbohydrates choline, vitamin B2, vv được chứa. Tần số thấp của rượu bằng 6% mà không có gánh nặng cơ thể, những người cần nhiều chất dinh dưỡng cân bằng đã.

댓글 없음:

댓글 쓰기