2010년 8월 10일 화요일

순대 (sundae)

순대 (sundae)
Đây là một xúc xích truyền thống làm bằng ruột lợn nhồi với một hỗn hợp của sữa đông đậu, rau và khoai mì.

Hương vị: (tùy thuộc vào địa điểm)
Giá: 2.000 - 4.000 ₩ / người

댓글 없음:

댓글 쓰기