2010년 8월 30일 월요일

✔ tổng thống G20 là Hàn Quốc

✔ tổng thống G20 là Hàn Quốc

11 Tháng Mười Một hội nghị thượng đỉnh G20 '10 được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc trong nền kinh tế toàn cầu trình bày một mốc quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển, và đặc biệt sự phối hợp của Hội nghị, trong khi tôi phát triển, mới nổi và các nước đang phát triển sẽ là cây cầu ba bên. Hàn Quốc cơ hội này để cho thấy lãnh đạo quốc tế, cũng như các nước đang phát triển, các nước mới nổi cũng sẽ cung cấp một cơ hội sẽ được.


댓글 없음:

댓글 쓰기