2010년 9월 15일 수요일

11 tháng 11 năm 2010, giao thức hội nghị thượng đỉnh G20 đã chọn bốn loại xe!

- Hyundai Equus Limousine
Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul trong hai giao thức được lựa chọn xe limousine Hyundai Equus.
Tổng thống Lee Chamberlain Equus xe limousine đang được sử dụng trong xe hơi, 5,0 ℓ độc lập phát triển bởi Hyundai sản xuất động cơ 400 mã lực của Tàu và gắn kết sản xuất. Ngoài ra, sự gia tăng tương đương trong xe so với chiều dài tổng thể của 300mm và được trang bị putreseuteu điện của thế giới đầu tiên của G20 để cung cấp các tiện nghi tốt nhất.

댓글 없음:

댓글 쓰기