2010년 9월 16일 목요일

- (.. 2008 11 15 ~ 16) Hội nghị thượng đỉnh G20 1 / Washington, DC


- (.. 2008 11 15 ~ 16) Hội nghị thượng đỉnh G20 1 / Washington, DC

Hội nghị thượng đỉnh G20 1 để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu với tính chất của lực lượng đặc nhiệm trong tháng 11 năm 2008 tổ chức tại Washington, DC.
Các nhà lãnh đạo tại cuộc họp này mở rộng việc cung cấp tài chính để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính và lãi suất thấp hơn đã nhất trí thúc đẩy chính sách chung, cuộc khủng hoảng tài chính để ngăn ngừa sự tái phát của hệ thống quản lý tài chính và tổ chức tài chính quốc tế cam kết cải cách.


댓글 없음:

댓글 쓰기