2010년 9월 27일 월요일

6.25


Hỗ trợ các đồng minh trong cuộc chiến tranh về số lượng hầu hết các nước và 67 quốc gia, hỗ trợ Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 là một kỷ lục của các nước đã đạt được.

댓글 없음:

댓글 쓰기