2010년 9월 15일 수요일

- BMW 750Li.

Thứ hai giao thức, các hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul như là một chiếc xe của BMW 7 Series mới 750Li lựa chọn bởi Hàn Quốc.
750Li an toàn, cũng như thuận tiện và lái xe thực hiện để tồn tại trong hầu hết các rung động 3 bằng cách ngăn cản các xe bên trong và bên ngoài về tình hình cân đối BMW Dynamic Driving Control hệ thống ứng dụng của Seoul lãnh đạo của các thành viên G20 tham dự kèm theo đi xe tốt nhất của họ sẽ được thiết kế riêng.

댓글 없음:

댓글 쓰기