2010년 9월 14일 화요일

G20 5 năm tốc độ tăng trưởng của Hàn Quốc vào ngày

" style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">

tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay, lãnh đạo 20 quốc gia (G20) đã được mong đợi để ghi lại qua trung tâm 5.

14 ngày, theo Bộ tài chính Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) mới đây tổ chức tại Gwangju, G20 Bộ trưởng Tài chính và Ngân hàng Trung ương là Phó Chủ tịch Hội nghị các nội dung của Báo cáo Tình trạng trên đã làm cho nền kinh tế toàn cầu.

IMF dự báo tốc độ tăng trưởng của báo cáo này, như trong nước cuối tháng bảy cũng như triển vọng kinh tế thế giới năm nay, 5,7% đến 5,0% trong năm tới, đã được trình bày. Tuy nhiên, G20 Bộ trưởng Tài chính IMF hàng năm tham khảo ý kiến Hội nghị được tổ chức vào đêm trước của tỷ lệ 6,1 năm nay tăng trưởng phần trăm trong nước, để sửa đổi phần trăm 4,5 dự kiến vào năm tới bởi vì tốc độ tăng trưởng năm nay được áp dụng tại Hàn Quốc, Trung Quốc (10,5%), Ấn Độ (9,4%), Brazil (7,1%), Thổ Nhĩ Kỳ (6,3%), tiếp theo là cấp thứ năm cao nhất.

Không có sự tăng trưởng dự báo năm nay các quốc gia Indonesia (6,0%), Argentina (5,4 phần trăm), Mexico (4,5%), Nga (4,3%), tương ứng. Ý là một trong số G20 trong năm nay để tốc độ tăng trưởng 0,9 phần trăm được ước tính thấp nhất.

tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đến 4,5 phần trăm trong năm tới là 9,6% của Trung Quốc (), Ấn Độ (8,4%), Indonesia (6,2%), tiếp theo là ước tính thứ tư là cao hơn. Các quốc gia xuất khẩu và tài chính và âm thanh mạnh mẽ so với các nước khác, phục hồi kinh tế đã được ước tính để giảm thiểu chiều rộng của suy thoái này.Mexico (4,4%), Brazil và Saudi Arabia (4,2%), Nga (4,1%) so với mức tăng trưởng 4% được dự kiến sẽ cùng tồn tại.

IMF trong một báo cáo vào cuối năm nay và năm tới phục hồi kinh tế trong bất trắc bên ngoài mà có thể dunhwahal duy trì, G20 quốc gia thành viên thông qua các chiến lược thoát ra để bình thường hóa nền kinh tế từ năm tài chính để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh đã mạnh mẽ thúc giục.

댓글 없음:

댓글 쓰기