2010년 9월 16일 목요일

- G20 hội nghị thượng đỉnh của các / 5 Hàn Quốc, Seoul (2010/11/11 đến 12)


- G20 hội nghị thượng đỉnh của các / 5 Hàn Quốc, Seoul (2010/11/11 đến 12)

Ngày 05 tháng 11 2010 mà hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.
Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul và vào sự phát triển cân bằng bền vững là phải được thực hiện một mô hình giải quyết các vấn đề cơ bản đó đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ phía bên.
Trong cuộc họp này, hệ thống hợp tác quốc tế (framework) để xây dựng, cải cách các tổ chức tài chính quốc tế, cải cách tài chính quốc tế quy định, bao gồm cả sự đồng thuận của cuộc họp cuối cùng để kiểm tra và để đưa ra những cách để thực hiện một tập trung cụ thể hơn sẽ được.


댓글 없음:

댓글 쓰기