2010년 9월 9일 목요일

G20 an, Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức thảo luận về an toàn.

Cảnh sát tại COEX ở Seoul hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo 20 người đã tập hợp hội nghị thượng đỉnh G20 hơn 20 thành viên cảnh sát 'sẽ được tổ chức cho sự an toàn của Hội thảo Chiến lược quốc tế đã được mở cửa.
Hội thảo về an toàn hoạt động trong các sự kiện quốc tế kinh nghiệm và chuyên môn với một loạt các quốc gia G20 hơn 20 người, bao gồm nhân viên cảnh sát, bao gồm các chỉ huy cảnh sát và quan chức chính phủ, các viện nghiên cứu và hàng nghìn người đã tham dự.

Chuyên môn trong trường hợp của một sĩ quan an ninh nước ngoài, bao gồm hội nghị thượng đỉnh G20 chịu trách nhiệm quy mô lớn kinh nghiệm quốc tế quản lý sự kiện để phản đối cuộc biểu tình và các hoạt động an ninh chống khủng bố, chẳng hạn như các ví dụ thực tế, và cùng trao đổi quan điểm đã được mô tả.

댓글 없음:

댓글 쓰기