2010년 9월 16일 목요일

- Hội nghị thượng đỉnh G20 2 / London, Vương quốc Anh (2009/02/04 ~ 3)


- Hội nghị thượng đỉnh G20 2 / London, Vương quốc Anh (2009/02/04 ~ 3)

2 hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại London vào tháng Tư năm 2009, hiện có các thỏa thuận và kiểm tra thực hiện để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ cung cấp một biện pháp bổ sung chọn là chương trình nghị sự chính.
các nhà lãnh đạo G20 trong vị trí của các nền kinh tế toàn cầu đang chìm để phục hồi trong chi tiêu tài chính để tăng đến 2 phần trăm tổng sản phẩm trong nước đã thành lập các tiêu chuẩn tự nguyện, sự ổn định tài chính cho thị trường tài chính, quản lý ủy ban cải cách được thành lập.


댓글 없음:

댓글 쓰기