2010년 9월 16일 목요일

- Hội nghị thượng đỉnh G20 3 / Pittsburgh (24/09/2009 đến 25)


- Hội nghị thượng đỉnh G20 3 / Pittsburgh (24/09/2009 đến 25)

3 hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Pittsburgh vào tháng Chín năm 2009.
3 cuộc họp của G20 để thảo luận về kinh tế thế giới được thiết lập là cấp cao nhất diễn đàn đồng ý tổ chức hàng năm, đặc biệt là đối với Canada và Hàn Quốc phối hợp với Hội nghị cấp cao lần thứ 4 của phối và đồng chủ tọa Hội nghị 5 Hàn Quốc Là chủ tịch duy nhất của hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức tại một quyết định nhất trí.


댓글 없음:

댓글 쓰기