2010년 9월 16일 목요일

Hội nghị thượng đỉnh G20 4 / Toronto, Canada (2010/06/26 ~ 27)


- Hội nghị thượng đỉnh G20 4 / Toronto, Canada (2010/06/26 ~ 27)

Điều 4 của hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng Sáu năm 2010 được tổ chức tại Toronto, Canada.
Lãnh đạo các cuộc họp 4 mạnh hợp tác bền vững, cân bằng sự tăng trưởng, cải cách quản lý tài chính, cải cách các tổ chức tài chính quốc tế, các nước đang phát triển, phát triển kinh tế, xây dựng một mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu, một chương trình nghị sự toàn diện cho cuộc thảo luận, bao gồm tự do hóa thương mại, hợp tác kinh tế quốc tế và thảo luận các tấm hàng đầu ( Premier Forum) đã được tăng cường như là lãnh đạo toàn cầu của G20.

댓글 없음:

댓글 쓰기