2010년 9월 16일 목요일

- Hội nghị thượng đỉnh G20 6 / Pháp (2011)

- Hội nghị thượng đỉnh G20 6 / Pháp (2011)

Điều 6 của hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến sẽ được tổ chức tại Pháp vào năm 2011 và được tổ chức trong khi chờ thành phố.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong một bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Davos năm 2010 để xây dựng một hệ thống tiền tệ quốc tế mới, nói về ý nghĩa của, hội nghị thượng đỉnh thứ 6 của cải cách hệ thống G20 trao đổi tỷ lệ trên thế giới có thể sẽ là một balhyeoteum chủ đề chính.

댓글 없음:

댓글 쓰기